Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

    Įgyvendinant Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES reikalavimus dėl įmonių finansinių ataskaitų, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR finansų ministerijos buvo paruošusi svarstymui 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ metodinių rekomengacijų keitimo projektą. Šio projekto nuostatos dėl ilgalaikio  turto produktyvių gyvūnų, tame tarpe melžiamų karvių, nusidėvėjimo skaičiavimo sukėlė nerimą žemės ūkio įmonių buhalterinės apskaitos darbuotojams. Todėl šis klausimas ne kartą buvo aptartas Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiumo posėdžiuose, kviečiant į juos LR žemės ūkio ministerijos, Alesandro Stulginskio universiteto, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojus, kai kurių žemės ūkio įmonių vyriausiuosius buhalterius.  Prezidiumo narių nuomonė vieninga -  produktyviųjų gyvūnų melžiamų karvių nusidėvėjimo skaičiavimas yra nelogiškas, nepagrįstas ekonomiškai ir neduodantis niekam jokios naudos, tai  tik labai ženkliai padidintų buhalterinės apskaitos darbuotojų darbo krūvį. Prezidiumas įpareigojo Asociacijos administraciją organizuoti diskusijas šiuo klausimu.

 

        Vykdant prezidiumo nutarimą, Asociacijos administracija ne kartą  inicijavo LR žemės ūkio ministerijos, Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos  atstovų pasitarimus, į kuriuos buvo  kviečiami LR finansų ministerijos atsakingi darbuotojai.  Pasitarimuose aptartos produktyviųjų gyvūnų, priskiriamų ilgalaikiam turtui, nusidėvėjimo skaičiavimo problemos. Įvardiję problemas, su kuriomis susidurtų žemės ūkio įmonės, auginančios produktyvuosius gyvūnus,  ypač turinčios dideles melžiamų karvių bandas, skaičiuodamos jų nusidėvėjimą, buvo siūloma ruošiant metodinių rekomendacijų keitimo projektą, pirmiausia išsamiai išanalizuoti žemės ūkio įmonių taikomus gyvūnų ir jų produkcijos apskaitos, ypač savikainos apskaičiavimo principus ir atlikti praktinius, bandomuosius gyvūnų nusidėvėjimo skaičiavimus keliose skirtingose įmonėse. Tik įvertinus jų įtaką finansiniams rodikliams ir veiklos rezultatams, spręsti produktyvųjų gyvulių, kaip ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo svarbą, naudą, reikalingumą ir kt.

     Informuojame žemės ūkio įmonių buhalterinės apskaitos darbuotojus, kad Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V2-16  jau patvirtintos 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ metodinės rekomendacijos. Jose nėra įteisinti reikalavimai dėl ilgalaikio  turto – produktyvių gyvūnų, tame tarpe  melžiamų karvių, nusidėvėjimo skaičiavimo.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija