Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

LGAA foto.

 

Š. m. birželio 4 ir 6 d. įvyko paskutiniai Žemės ūkio ministerijos organizuoti posėdžiai, kuriuose buvo diskutuojama dėl paskutinių trijų BŽŪP tikslų:

 

1. Tikslas C „Gerinti ūkininkų padėtį vertės grandinėje;“

 

Rezultatams įvertinti Europos Komisija pasiūlė du rodiklius, atspindinčius geresnį maisto grandinės organizavimą ir pasiūlos koncentravimą. Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos atstovai atkreipė posėdžio dalyvių dėmesį, kad pasiūlos koncentravimas turi būti suprantamas ne tik kaip žemės ūkio produkcijos gamintojų jungimasis, bet ir gamybos apimčių didinimas ūkio lygmenyje: praktika rodo, kad didesni tiekiamos produkcijos kiekiai leidžia gamintojams išsiderėti palankesnes sąlygas. Todėl investicijos, skirtos gamybos plėtrai, efektyvumo didinimui taip pat turėtų būti priskirtos tinkamomis šio tikslo įgyvendinimui.

 

2. Tikslai D ir E: „Švelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie jos, plėtoti darniąją energetiką“ ir „Skatinti darnųjį vystymąsi ir veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą.

 

Akivaizdu, kad bendroji žemės ūkio politika ateityje bus dar labiau orientuota į didėjantį prisitaikymą prie klimato kaitos ir tausesnį, taršą mažinantį išteklių naudojimą. Pagal projektą Kaimo plėtros finansavimą sumažinus 15 proc., labai svarbu, kad II ramsčio remiamos klimatui ir aplinkai naudingos praktikos neišeitų už žemės ūkio veiklos ribų. Juo labiau, kad nepriklausomų ekspertų, Aplinkos aljanso, atliktos studijos duomenimis, efektyviausiai klimato ir emisijų problemos buvo sprendžiamos per investicines ir tausaus žemės valdymo priemones. Todėl Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija pasiūlė viena iš priemonių laikyti tinkamą sėjomainą (pvz., su organinėmis trąšomis, su daugiametėmis žolėmis ariamoje žemėje (skirtingai nuo > 5 metus laikomų daugiamečių žalienų) ir pan.), taip pat neprieštaravo Aplinkos ministerijos atstovų pasiūlymams dėl tarpinių kultūrų inkorporavimo į sėjomainą..

Asociacijos nuomone, investicijos į modernią techniką ir technologijas, ūkio valdymo sistemas, precizinio ir išmanaus ūkininkavimo chemas tiek augalininkystėje, tiek gyvulininkystėje neabejotinai prisidės prie dirvožemio, oro ir vandens kokybės gerinimo ir apsaugos. Privalomas tręšimo planų sudarymas taip pat yra svarbus tausaus dirvožemio naudojimo ir vandenų apsaugos elementas.

Žemės ūkio ministerijos Strateginio plano ruošimo grupė apibendrins posėdžių medžiagą ir parengs dokumentą tolesnėms diskusijoms. Savo ruožtu, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija dalyvaus rengiant COPA-COGECA (Europos ūkininkų skėtinės organizacijos, kurios narė ji yra) rekomendacines gaires Strateginio plano ruošimui. 

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija