Skip to main content

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos veikla

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos atstovaujamos žemės ūkio bendrovės ir kitos žemės ūkio įmonės bei ūkininkai:

 • Naudoja apie 8,4 proc. žemės ūkio naudmenų (nuo viso 2,9 mln. ha deklaruoto ploto).
 • Vidutinis ūkio dydis – 932 ha.

Iš jų: nuosavos žemės – 276 ha, nuomojamos žemės iš fizinių asmenų - 598 ha, nuomojamos žemės iš valstybės – 58 ha.

 • Ūkiuose pagal darbo sutartis dirba 8,1 tūkst. asmenų.
 • Vidutinis pajininkų (akcininkų) skaičius bendrovėje – 19 asmenų.
 • Vidutinis specialistų darbo užmokestis – 1517 eur/mėn. (į rankas).
 • Vidutiniškai viename ūkyje dirba 31 žmogus.
 • Vidutinis darbuotojo amžius - 49 metai, dirbančiųjų iki 40 metų amžiaus – 21 proc.
 • 94 proc. vadovų yra įgiję žemės ūkio išsilavinimą.

Iš jų: aukštąjį – 96 proc., aukštesnįjį – 4 proc.

 • 92 proc. vadovaujančio techninio personalo yra įgiję žemės ūkio išsilavinimą.

Iš jų: aukštąjį – 30 proc., aukštesnįjį – 65 proc.

 • Ūkiai sumoka: Valstybinei mokesčių inspekcijai - 76 mln. eurų mokesčių, soc. draudimo įmokų - 28 mln. eurų. Viso tai sudaro vidutiniškai 263 eur/ha. 
 • Ūkiuose pagaminama apie 27 proc. visos šalyje gaminamos žemės ūkio produkcijos.
 • Vidutinis primilžis iš karvės - 6,7 t per metus.
 • Vidutinis javų derlingumas – 4,1 t/ha (2022 m.).
 • Vidutinis rapsų derlingumas - 2,6 t/ha (2022 m.).
 • Bendrosios žemės ūkio produkcijos žemės ūkio bendrovėse, tenkančios 1 ha deklaruoto ploto – 3148 eur/ha (kai vidutiniškai šalyje – 1579 eur/ha).

xxx

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija yra juridinių asmenų savanoriškai įkurta nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus teisinius aktus.

Asociacija įsteigta 1992 metų birželio 30 dieną. Šiuo metu ji jungia 152 žemės ūkio, uždarąsias akcines, kooperatines bendroves, perspektyvias žemės ūkio įmones. Asociacijos veikloje dalyvauja ir 28 ūkininkai.

Asociacijos veiklos svarbiausias tikslas – siekti, kad žemdirbiams būtų sudaryta normali ekonominė, teisinė, finansinė ir socialinė aplinka, o žemės ūkio įmonėms – palankios rinkos ekonominės sąlygos. Kad būtų įgyvendinami tikslai, dalyvaujama įvairiose programose, keliama specialistų kvalifikacija.

Asociacija išleido keletą leidinių, skirtų vadovams ir specialistams: "Žemės ūkio bendrovių veiklą reglamentuojančių dokumentų rinkinys“, "Produkcijos savikainos kalkuliavimas“, "ŽŪB ir kitų įmonių veiklos apžvalga“, "Teisės aktų sąvadas ir paaiškinimai juridiniams asmenims, įsigyjant žemę“ ir kt.

Daugeliu atveju požiūris į žemės ūkį, į jame dirbančius ūkininkus, žemės ūkio bendroves ir įmones priklauso nuo politinių jėgų santykio Seime, Vyriausybėje. Asociacija siekia ir sieks, kad šis požiūris keistųsi gerąja linkme, o ypač  į asocijuotus narius. Šią veiklą skatina ir tai, kad Europos Sąjungos (ES) šalyse žemdirbiai aktyviai dalyvauja savivaldoje. Esame tikri, kad vieningos šakos atstovavimas valdžios ir valdymo institucijose, Lietuvai dirbant ES šalių erdvėje, tik išaugs.  Tad kviečiame jungtis.

Asociacijos veiklos pagrindinės kryptys:

 • išreikšti ir ginti savo narių interesus, jiems atstovauti valstybinėse institucijose ir nevyriausybinėse organizacijose;
 • tobulinti žemės ūkio bendrovių ir kitų įmonių veiklą;
 • kelti asociacijos nariais esančių ūkių vadovų ir specialistų kvalifikaciją;
 • ieškoti partnerių ir lėšų, kad būtų realizuoti investiciniai projektai, naujai technikai, technologijoms diegti;
 • plėtoti perspektyvines programas auginant ir parduodant žemės ūkio produkciją Lietuvos ir užsienio partneriams;
 • tobulinti ryšius su Seimo komitetais, Lietuvos Respublikos Vyriausybe, ministerijomis, departamentais, įvairiomis žemdirbių ir perdirbamosios pramonės įmonių organizacijomis,  taip pat užsienio valstybių įmonėmis ir jų atstovybėmis;
 • informuoti žemdirbius ir kaimo gyventojus apie ES keliamus reikalavimus ir gyvenimą narystės ES sąlygomis;
 • reprezentuoti Lietuvos žemės ūkio bendroves ir jų asociaciją savo šalyje ir užsienyje, organizuoti bendradarbiavimą su analogiškomis Lietuvos ir kitų šalių organizacijomis.

Asociacijos atstovai yra nariai:

 • Žemės ūkio ministerijos darbo grupės biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinėms kainoms rengti;
 • Projektų atrankos komitetų, kuriuose projektai pateikti pagal šias veiklos sritis: parama investicijoms į žemės ūkio valdas; parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą; parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti;
 • Žemės ūkio ir mokslo tarybos;
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto ir kt.

Taip pat dalyvaujama COPA-COGECA darbo ir konsultacinių grupių veikloje:

 • Bendrosios žemės ūkio politikos;
 • Pieno ir pieno produktų;
 • Tarptautinių žemės ūkio aspektų;
 • Aplinkosaugos;
 • Mokslinių tyrimų.

 

Dalyvavimas asociacijos veikloje  – tai didesnės galimybės:

 • suderinti didelės grupės juridinių ir fizinių asmenų tikslus bei veiksmus;
  efektyviau atstovauti žemdirbių interesams;
 • atlikti daugiau darbų pačių narių jėgomis, taupant lėšas;
 • turėti įtakos valdžios institucijoms priimant aktualius teisės aktus.

 

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO TARYBOS narės: 

Lietuvos ūkininkų sąjunga

Lietuvos grūdų augintojų asociacija

Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija

Lietuvos paukštininkystės asociacija

Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija

Lietuvos veislinių kiaulių augintojų ir gerintojų asociacija

Lietuvos žalųjų galvijų gerintojų asociacija

Ekologiškų mėsinių galvijų augintojų asociacija