Skip to main content

NMA: Svarbu tinkamai įgyvendinti kompleksinės paramos reikalavimus

Visi žemdirbiai, gaunantys tiesiogines išmokas ir paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, turi laikytis kompleksinės paramos susiejimo reikalavimų. Patikras, priklausomai nuo reikalavimų, atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) arba Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA). Jei nesilaikoma reikalavimų, taikomos sankcijos visai paraiškai, t. y. mažinamos išmokos pagal visas paramos schemas. NMA siekia, kad ūkininkai tinkamai vykdytų įsipareigojimus ir neprarastų skirtos paramos, todėl atkreipia dėmesį į dažniausiai nustatomus pažeidimus.
 
Kompleksinės paramos susiejimo reikalavimus sudaro geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimai bei žemės ūkio valdymo ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimai. Patikras atlieka VMVT arba NMA.
 
Dažniausi pažeidimai
 
Šaltuoju metų laiku vienas dažniausių pažeidimų yra draudžiamuoju laikotarpiu, t. y. nuo lapkričio 15 d. iki kitų metų kovo 20 d., neskleisti mėšlo ir (ar) srutų, išskyrus atvejus, kai atskiru aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymu nenustatyta kitaip. NMA tikrina, kaip yra laikomasi šio reikalavimo.
 
Iki lapkričio 15 d. neapsėjamas pūdymas. Ariamojoje žemėje turi būti auginami žemės ūkio augalai arba laikomas juodasis pūdymas, kuris iki lapkričio 15 d. turi būti apsėtas arba apsodintas žemės ūkio augalais. Ar pareiškėjai laikosi šio reikalavimo, tikrina NMA.
 
Per metus į dirvą patenkančio azoto (tręšiant mėšlu, srutomis ir ganant gyvulius) kiekis viršija 170 kg/ha. Ūkinių gyvūnų laikytojai iki metų pabaigos turi nepamiršti į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą įkelti mėšlo pardavimo (perdavimo) dokumentų ar sutarčių dėl srutų išlaistymo. Tikrina NMA.
 
Nesuženklinti ir neįregistruoti Ūkinių gyvūnų registre teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais laikymo vietoje laikomi galvijai, avys, ožkos ir kiaulės (kiaulės ženklinamos tik perkeliant). Galvijų prieauglis ženklinamas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prieauglio atvedimo, avys ir ožkos ženklinamos per 30 kalendorinių dienų nuo atvedimo. Naujoje laikymo vietoje gyvūnai registruojami ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų atvežimo. Šias patikras atlieka VMVT.
 
Nėra arba netinkamos talpos, netinkamai įrengti tvartai, mėšlidės, srutų kauptuvai ar tirštojo mėšlo rietuvės prie tvarto. Tirštąjį mėšlą laikant laukuose privaloma įrengti lauko rietuves, kurios turi būti įrengiamos ne arčiau 100 m nuo gyvenamosios ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų. Atstumas gali būti mažesnis, jei minėtų pastatų savininkai yra pateikę rašytinį sutikimą. Ruošiant vietą tirštajam mėšlui laukuose laikyti, pirmiausia ant dirvos paviršiaus turi būti formuojamas ne plonesnis kaip 20 cm durpių, smulkintų arba nesmulkintų šiaudų arba medžio pjuvenų suspaustas sluoksnis srutoms bei skysčiams iš mėšlo sugerti. Šis sluoksnis ar pasluoksnis visu perimetru turi būti platesnis už mėšlo rietuvę, aiškiai matomas. Laikymo vieta turi būti apjuosta ne žemesniu kaip 30 cm aukščio žemės pylimu, kuris turi būti ties perimetro pakraščiu, t. y. atskirai nuo mėšlo rietuvės, kad srutos neištekėtų už jo ribų. Rietuvė turi būti nuolaidžiais pakraščiais, kad krituliai galėtų nutekėti nuo rietuvės dangos. Rietuvės įrengiamos laukuose, kurie bus tręšiami, tirštojo mėšlo kiekis rietuvėje negali viršyti tam laukui tręšti leidžiamo panaudoti mėšlo kiekio. Rietuvė turi būti įrengta, kad būtų užtikrinta, jog srutos iš jos netekėtų į aplinką ir būtų išvengta amoniako emisijų ir kvapų sklidimo. Mėšlo tvarkymo priežiūrą vykdo NMA.
 
Erozijai jautriose teritorijose auginami kaupiamieji žemės ūkio augalai. Siekiant apriboti dirvos eroziją, draudžiama auginti kaupiamuosius žemės ūkio augalus (bulves, pašarinius ir cukrinius runkelius, kitus šakniavaisius ir šakniagumbius) statesniuose negu 12 proc. šlaituose. Dirvos erozijai jautriose teritorijose negalima deklaruoti ir auginti burokėlių, morkų, ropinių kopūstų (kaliaropių), svogūnų, porų, česnakų, salierų, baltųjų, juodųjų ridikų, ridikėlių, griežčių, ropių, pastarnokų, bulvių, cukrinių ir pašarinių runkelių. Tikrina NMA.
 
Sankcijų taikymas
 
Sankcijos dėl reikalavimų nesilaikymo nustatomos atsižvelgiant į pažeidimo mastą, sunkumą, poveikio trukmę. Taip pat atsižvelgiama į reikalavimų pažeidimų pasikartojimą. Už netyčinius pažeidimus sankcijos dydis svyruoja nuo 1 iki 5 proc.
 
Didžiausios sankcijos taikomos, jei fiksuojami tyčiniai reikalavimų pažeidimai. Už tyčinius pažeidimus ūkiui išmokos gali būti sumažintos nuo 17 iki 23 proc. Pakartotinio tyčinio pažeidimo atveju – net iki 100 proc. išmokų nemokėjimo kitais metais. Dėl to, kad sankcijos taikomos visoms išmokoms pagal paraišką, ūkininkai gali prarasti ženklią paramos sumą.
 
Naudinga informacija:

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacija