Skip to main content

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija dėl techninių produktų – glicerolio ir vario (II) sulfato pentahidrato

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, vykdydama valstybinę veterinarinę kontrolę, nustatė atvejų, kai techniniai produktai naudojami pašarų gamyboje ar biocidiniais tikslais. Vienu atveju nustatyta, kad glicerolis, susidaręs biodyzelino gamybos metu, kaip šalutinis produktas ir nėra pašarinė žaliava, buvo naudotas pašarų papildų gamyboje, kitu atveju, kad tiektas techninis vario (II) sulfato pentahidratas, buvo naudotas ūkiuose kaip biocidinis produktas bei mineralinių vitamininių pašarų papildų ir premiksų gamyboje, įskaitant ir pašarus, kurie galimi naudoti ekologinėje gamyboje.

VMVT pažymi, kad visoms įmonėms, kurios pašarų gamyboje panaudojo techninius produktus glicerolį ir vario (II) sulfato pentahidratą taikytos atitinkamos poveikio priemonės, nesaugūs pašarai uždrausti tiekti į rinką, nesaugių pašarų likučiai privalo būti sunaikinti.

VMVT, atsižvelgdama į tyrimo dėl techninių glicerolio ir vario (II) sulfato pentahidrato (tyrimas vis dar tęsiamas) rezultatus, papildomai informuoja, kad:

  1. Vario (II) sulfato pentahidratas yra cheminė medžiaga, kuri dėl savo mėlynos spalvos kristalų, dar vadinama mėlynuoju akmenėliu. Tai - neorganinė druska, kuri lengvai tirpsta vandenyje. Nors žemės ūkyje vario (II) sulfato pentahidratą galima naudoti augalams tręšti bei kaip fungicidą – vaismedžiams ir uogakrūmiams apsaugoti nuo grybinių ligų soduose, tačiau vykdant tyrimą nustatyta, jog pastaruoju metu jis naudojamas gyvulių nagų/kanopų vonelėms ruošti gyvulininkystės ūkiuose.

Europos Cheminių medžiagų agentūra nėra patvirtinusi vario (II) sulfato pentahidrato, kaip veikliosios medžiagos, 3 biocidinių produktų tipui (Veterinarinė higiena), todėl tai nėra biocidinis produktas ir gyvulių nagų/kanopų dezinfekcijai jo naudoti negalima. Naudojant vario (II) sulfato pentahidratą nagų vonelėms, vėliau ši medžiaga su nuotekomis gali patekti į aplinką laistant laukus, todėl varis gali patekti į gruntinius vandenis ir labai pakenkti vandens organizmams. Perteklinis vario kiekis gali kauptis dirvožemyje ir jame augančiuose augaluose, todėl labai svarbu, kad vario (II) sulfato pentahidratas ir jo tirpalai būtų naudojami pagal paskirtį ir saugoti, kad nepatektų į aplinką. Netinkamai naudojamas vario (II) sulfato pentahidratas gali pakenkti aplinkai ir būti kenksmingas žmonių bei gyvulių sveikatai.

Pažymėtina, kad vadovaujantis 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo IV skyriaus 17 straipsnio 1 dalimi, biocidiniai produktai gali būti tiekiami rinkai ar naudojami tik jeigu jiems išduotas autorizacijos liudijimas pagal šį reglamentą.

  1. Techniniai produktai nėra pašarai. Jie pagaminti nevertinant ar laikomasi pašarų teisės aktų reikalavimų, jų gamyba nekontroliuojama, tokiuose produktuose gali būti nepageidaujamų medžiagų bei kitų cheminių priemaišų ir teršalų. Pašarų gamyboje galima naudoti pašarines žaliavas ir pašarų priedus, kurie pagaminti ir tiekiami tik registruotų ar patvirtintų pašarų ūkio subjektų ir yra atitinkamai paženklinti.

Europos Sąjungoje pašarų priedo vario (II) sulfato pentahidrato naudojimas pašaruose yra griežtai reglamentuojamas, nustatant didžiausią leistiną jo kiekį. Atkreiptinas dėmesys, kad atrajotojai, o ypač avys, yra jautrūs padidintam vario kiekiui, todėl galimi apsinuodijimai. Kai kurių avių rūšims per didelis vario kiekis gali būti pražūtingas.

Pabrėžtina, kad tiekiamos rinkai pašarinės žaliavos turi būti paženklintos pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinančio direktyvas 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 83/228/EB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei Sprendimą 2004/217/EB reikalavimus, o pašarų priedai paženklinti pagal 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje reikalavimus, o vadovaujantis 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005, nustatančio pašarų higienos reikalavimus, II priedo skyriaus „Produkcija“ 8 dalies reikalavimais, produktų etiketėse turi būti aiškiai nurodoma, ar jie skirti pašarams, ar kitiems tikslams ir jei pareiškiama, kad tam tikra produkto partija nėra skirta pašarams, ūkio subjektas vėlesniu grandinės etapu šios deklaracijos nekeičia.

Pažymėtina, kad Pašarų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog pašarų ūkio subjektai visais pašarų tvarkymo etapais turi užtikrinti, kad pašarai atitiktų su jų veikla susijusius pašarus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ir tikrinti, kad šių reikalavimų būtų laikomasi, o pašarai, pagaminti naudojant techninius produktus, nėra saugūs, todėl vadovaujantis 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, 15 straipsnio 1 dalies, Pašarų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatomis į rinką nepateikiami arba nešeriami jokiems maistui skirtiems gyvūnams.

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija